Algemene voorwaarden

Inleidende gesprekken, offertes en de uiteindelijke aanvaarding ervan

 1. Toerisme voor Autisme zit graag met u samen om een potentiële opdracht te bepreken. Dit inleidend gesprek wordt niet gefactureerd.
 2. Toerisme voor Autisme maakt op vraag vrijblijvend een offerte op betreffende een potentiële opdracht.
 3. Elke offerte die wordt opgesteld door Toerisme voor Autisme is slechts ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. De geldigheidsduur van de offerte staat steeds op de offerte vermeld. Bij gebrek hieraan geldt een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.
 4. Aanvaarding van deze offerte betekent dat men akkoord gaat met het aanbod dat Toerisme voor Autisme gemaakt heeft via deze individuele offerte, door middel van opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie met de opdrachtgever. De opdrachtbevestiging vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelingen akkoorden.
 5. Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de opdracht, tenzij alle betrokken partijen hiervoor toestemming geven.
 6. Elke toegekende prijs is eenmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

Uitvoering van een opdracht

 1. Toerisme voor Autisme verwacht van de opdrachtgever een vlotte medewerking en het ter beschikking stellen van alle benodigde materialen en informatie, zowel uit eigen inzicht als op verzoek. Indien deze medewerking gebrekkig is, resulteert dit mogelijks in een verlenging van de uitvoeringstermijn.
 2. Voor sommige opdrachten, zoals het opstellen van de visuele stappenplannen en sensorische kaarten, wordt gebruik gemaakt van een prototypeversie. Deze versie wordt aan de opdrachtgever voorgelegd waarop hij de nodige feedback kan voorzien. Deze feedback wordt vervolgens geïmplementeerd in de documenten. Hierbij behoudt Toerisme voor Autisme zich steeds het recht om niet in te gaan op deze feedback, indien dit niet in lijn is met een autismevriendelijke aanpak.
 3. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Toerisme voor Autisme niet.

Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

 1. Indien beide partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie en documenten over te maken aan Toerisme voor Autisme of toegang tot het museum/vakantieverblijf/dierentuin/etc. niet tijdig kan worden verstrekt. Ook indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst wordt de leveringstermijn verlengd.

Annulaties

 1. Het annuleren van een opdracht moet steeds schriftelijk gebeuren ten aanzien van Toerisme voor Autisme. Dit gebeurt bij voorkeur via mail (contact@toerismevoorautisme.be).
 2. Een lezing/vorming kan tot 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum door de opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Indien de opdrachtgever de lezing korter dan 30
  kalenderdagen voor de afgesproken datum wenst te verplaatsen, wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.
 3. Een lezing kan tot 45 kalenderdagen kosteloos geannuleerd worden door de opdrachtgever. Indien deze annulatie later plaatsvindt, is de opdrachtgever 75% van de afgesproken prijs aan Toerisme voor Autisme verschuldigd.
 4. Toerisme voor Autisme behoudt zich het recht om een lezing te annuleren. In dat geval wordt de opdrachtgever met spoed op de hoogte gebracht en wordt een nieuwe datum afgesproken. Indien geen nieuwe datum wordt afgesproken, is de opdrachtgever aan Toerisme voor Autisme niets verschuldigd.
 5. Een consultancyopdracht kan geannuleerd worden zolang Toerisme voor Autisme de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.
 6. Indien de consultancyopdracht geannuleerd wordt terwijl de opdracht reeds is aangevangen, wordt 30% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Daarnaast maakt Toerisme voor Autisme een factuur op voor de reeds gepresteerde werkuren aan €65,00 per uur (incl. btw). Deze factuur wordt ten laatste 30 kalenderdagen na het verzenden ervan uitbetaald door de opdrachtgever.

Opvolging van de visuele stappenplannen, afspraken en sensorische kaarten

 1. Toerisme voor Autisme maakt steeds een webpagina aan op de website www.toerismevoorautisme.be. Op deze webpagina worden alle ontwikkelde hulpmiddelen die werden vermeld in de offerte ter beschikking gesteld aan het publiek. Onder deze hulpmiddelen verstaan we visuele stappenplannen, sensorische kaarten en het document met afspraken.
 2. Toerisme voor Autisme engageert zich om deze visuele stappenplannen up-to-date te houden. Hiervoor rekent Toerisme voor Autisme op de hulp van de opdrachtgever. Indien een hulpmiddel niet meer accuraat is vanwege bv. infrastructurele aanpassingen op de locatie van de opdrachtgever, dient deze opdrachtgever Toerisme voor Autisme hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
 3. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van deze aanpassingen zal Toerisme voor Autisme informatie en foto’s opvragen of zelf ter plaatse komen. Hierbij rekent Toerisme voor Autisme op de medewerking van de opdrachtgever.
 4. Hiervoor vraagt Toerisme voor Autisme aan de opdrachtgever een jaarlijkse bijdrage van €150,00 tot €200,00 (excl. btw). Dit bedrag hangt af van de grootte en complexiteit van de opvolging. Deze bijdrage omvat de werkuren die Toerisme voor Autisme jaarlijks moet doen om de hulpmiddelen up-to-date te houden, alsook de publiciteit op de website van Toerisme voor Autisme.
 5. Deze jaarlijkse bijdrage dient ten laatste 15 kalenderdagen voor het einde van het contractjaar betaald te worden via overschrijving aan Toerisme voor Autisme. Indien deze bijdrage niet betaald is, wordt de webpagina van de opdrachtgever verwijderd van www.toerismevoorautisme.be.

Intellectuele eigendom

 1. Alle materialen die door Toerisme voor Autisme ontwikkeld worden, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Gelieve steeds aan bronvermelding te doen wanneer u materialen gebruikt die door Toerisme voor Autisme werden ontwikkeld. U doet dat door telkens “Toerisme voor Autisme” te vermelden of het logo weer te geven bij presentaties, op documenten, etc.

Aansprakelijkheid

 1. Toerisme voor Autisme verbindt zich ertoe alle te verstreken diensten met zorg uit te voeren.
 2. Toerisme voor Autisme is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering hiervan die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
 3. De aansprakelijkheid van Toerisme voor Autisme met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door opdrachtgever betaalde prijs. Indien beide partijen dit overeenkomen kan deze terugbetaling ook plaatsmaken voor het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van Toerisme voor Autisme zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Toerisme voor Autisme werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 4. Wat de diensten afkomstig van derden betreft, aanvaardt Toerisme voor Autisme geen enkele aansprakelijkheid.

Betaling

 1. Toerisme voor Autisme bezorgt de opdrachtgever een factuur van de geleverde diensten ten laatste op de 15e dag van de maand die volgt op de afronding van de opdracht.
 2. De betaling van deze factuur door de opdrachtgever dient te gebeuren tegen ten laatste 30 kalenderdagen na de facturatie door middel van overschrijving op de bankrekening van Toerisme voor Autisme, tenzij anders aangegeven wordt op de factuur.
 3. Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een schadevergoeding gevorderd ten bedrage van 10% op het niet-betaalde gedeelte van de factuur.

Regels met betrekking tot webshop op een rij

 1. Aankoop van een rondleiding staat altijd op naam van de deelnemer, wijzigen van een naam brengt administratieve kosten mee.
 2. Deelname aan rondleidingen zijn niet retourneerbaar.
 3. Het terugbetalen van rondleidingen zijn enkel mogelijk tot 14 dagen na inschrijving/aankoop. Dit mits een email te sturen aan sien@toerismevoorautisme.be. U zal een gedeeltelijke terugbetaling bekomen mits inhouding van administratie kosten.
 4. Is dit niet mogelijk en is annulering na die periode, toch nog noodzakelijk, dan zal 50% van de kostprijs ingehouden worden. Bij annulering binnen de 5 dagen voor de start data van de rondleiding is geen terugbetaling meer mogelijk.
 5. Retournbeleid van fysieke producten in de webshop:
  1. Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met Toerisme voor Autisme. U kunt artikelen binnen 14 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van uw probleem. Toerisme voor Autisme raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. Toerisme voor Autisme zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren.
  2. Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant. U moet uw product sturen naar: Toerisme voor Autisme, GENT, 9000, Smidsestraat 205, Belgium. U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaal, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren. Indien u een artikel van meer dan 75 EUR terugzendt, moet u overwegen een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij garanderen niet dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

  3. We ruilen alleen artikelen indien ze defect of beschadigd zijn. Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op sien@toerismevoorautisme.be en stuur uw artikel naar: Toerisme voor Autisme, GENT, 9000, Smidsestraat 205, Belgium
 6. Ons aanbod blijft 30 dagen geldig. Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten. Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.
 7. Laattijdige of ontbrekende terugbetalingen: Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: sien@toerismevoorautisme.be.

Wat doen we met uw gegevens indien u iets aankoopt in onze webshop?

 1. Je gegevens worden opgenomen in onze eigen databank, deze worden gebruikt om je aankoop in onze webshop correct te kunnen afhandelen. Na afronding van je aankoop worden deze gegevens 10 jaar bijgehouden in functie van een goede opvolging, zoals het opvragen van aanwezigheidsattesten & voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden.
 2. Je facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bijgehouden om tegemoet te komen aan de boekhoudkundige verplichtingen conform de belgische wetgeving.
 3. We gebruiken je emailadres om je verder te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden. We kunnen u e-mails sturen over onze aanbiedingen, nieuwe producten en andere updates. Uitschrijven voor deze mails kan altijd en dit via de “unsubscribe” knop die je onderaan elke mail vind die binnen onze mailing verstuurd wordt. Of via mail aan sien@toerismevoorautisme.be.
 4. Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.
 5. Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing (anders dan hierboven omschreven bij punt 3), zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.
 6. Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen sien@toerismevoorautisme.be
 7. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.
 8. Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken.
 9. Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.
 10. Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
 11. U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.
 12. Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.
 13. Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-128 encryptie.
 14. Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Enkele algemene bepalingen

 1. De opdrachtgever geeft aan Toerisme voor Autisme de toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.
 2. Toerisme voor Autisme behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk deze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.